Kurs i selvledelse for ungdom

Kurs i selvledelse av Gregory Gurvich og Aleksander Schmidt i Utekontakten Oppegård er utarbeidet for å fremme ungdommenes evne til å lede og styrke seg selv. Kurset er anerkjent av Kompetansesenter for Rus-Øst og anbefales til kommuner som et forebyggende tiltak rettet mot unge mennesker.

Pr i dag finnes det flere typer kursopplegg som tar sikte på å lære unge mennesker håndtere vonde tanker. Dette kurset i selvledelse har en annen tilnærming. Vi fokuserer på styrking, og deltakere introduseres for konsepter og metoder for å aktivere og utvikle sine ressurser.

Kurset tar sikte på å gjøre unge mennesker bedre rustet til å ta gode valg, styrke seg selv, og redusere press og usikkerhet. Dette oppnås ved å bevisstgjøre ungdommene på krefter som påvirker oss når vi står overfor et valg, selvfølelsens betydning i denne prosessen, og den styrkende effekten som konstruktive tanker og handlinger har på oss.

Målgruppen er 8. og 9.trinn, samt 7.trinn på barneskolen. Kurset gjennomføres over to til tre økter à 1,5 time hver.

Temaene er som følger:

• Selvfølelse

• Valg

• Innstilling og læringsprosesser

• Vær din egen bestevenn

Deltagere bevisstgjøres på positive muligheter i samspillet med hverandre, og fordelene ved å bruke disse, gjennom relevante eksempler, øvelser, samt refleksjonsoppgaver.

Kursets moduler belyser hvordan krefter som gruppepåvirkning og press kan håndteres, og det presenteres mentale verktøy som kan tas i bruk umiddelbart.

Verktøyene er enkle metoder for påvirkning av den indre dialogen, som kan gjøre ungdommer bedre rustet til å utøve selvledelse og ta gode valg. Målet er at unge mennesker får en innføring i hvordan de kan jobbe med å styrke sin selvfølelse på egenhånd, samt fremme optimisme og læringsglede.